Về việc giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp Đảng 3/2

Wednesday - 14/11/2018 20:36
Về việc giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp Đảng 3/2
ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN ĐHTN
BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ
***
Số: 18-CV/ĐTN
 
Thái Nguyên, ngày 13 tháng 11 năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp Đảng
Căn cứ công văn số 204/ĐUBP ngày 23/10/2018 của Đảng ủy Bộ phận Khoa Ngoại Ngữ về công tác phát triển Đảng, BTV Liên chi đoàn Khoa Ngoại Ngữ đề nghị các Chi đoàn sinh viên, Bộ môn và Phòng ban triển khai giới thiệu những quần chúng ưu tú trong Chi đoàn mình đã tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam được kết nạp, trong đó đặc biệt quan tâm tới đối tượng đoàn viên- sinh viên năm cuối.
Tiêu chuẩn kết nạp Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐU ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ban tổ chức Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.
(Yêu cầu đọc kĩ nội dung I trong Hướng dẫn đính kèm công văn này)
Các chi đoàn chủ động triển khai họp xét. Trên cơ sở thống nhất của cuộc họp, Bí thư Chi đoàn cho các bạn đoàn viên được giới thiệu kết nạp đảng làm đơn theo Mẫu 01, Bí thư thu lại và tiến hành họp lớp, ghi biên bản và tổng hợp danh sách theo Mẫu 02 được đính kèm trong thông báo này (Chú ý mẫu của đoàn viên là Cán bộ giảng viên và đoàn viên là Sinh viên khác nhau). Các mẫu đơn sau khi đã đầy đủ thông tin yêu cầu Bí thư nộp về Văn phòng Đoàn Khoa Ngoại Ngữ A307 trước 15h thứ 2 ngày 26/11/2018 (yêu cầu gửi cả bản mềm về địa chỉ e-mail vpdoan.sfl@gmail.com cùng thời hạn trên).
Đề nghị các chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện đúng tiến độ. Các mẫu đơn yêu cầu đánh máy 100%, không chấp nhận bản viết tay, trình bày cẩu thả và nộp quá hạn./.
.
Nơi nhận:
- Các chi đoàn;
- Lưu VP Đoàn.
TM. BAN CHẤP HÀNH LCĐ KHOA
BÍ THƯ
 
 
 
Phạm Viết Ngọc
Link để tải công văn, hướng dẫn:
1. /uploads/news/2018_11/18-cv-ket-nap-dang.docx
2. /uploads/news/2018_11/hd-01-knd.pdf

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

  Giới thiệu về Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1. Thông tin chung    - Tên đơn vị: ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN    - Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A – Phòng 107 – Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên – Xã Quyết Thắng, Thành phố Thành...

Học tập và làm theo tấm gương HCM
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second