Chương trình Công tác Hội sinh viên năm học 2018-2019

Wednesday - 14/11/2018 02:07
Chương trình Công tác Hội sinh viên năm học 2018-2019
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM ĐHTN
BCH LIÊN CHI HỘI KHOA NGOẠI NGỮ
***
Số: 02 - CTr/HSV
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 9  năm 2018
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào sinh viên
năm học 2018 - 2019
----------
 
Năm học 2018 - 2019 là năm học diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ III nhiệm kỳ 2018 - 2023, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp. Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019 do Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Đại Học Thái Nguyên triển khai, Ban Chấp hành Liên chi hội Khoa Ngoại ngữ xây dựng Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019 với những nội dung sau:
* CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: “Sinh viên Khoa Ngoại ngữ  - Đại học Thái Nguyên năng động, sáng tạo và hội nhập”
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp và Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Khoa Ngoại ngữ lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.
2. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên. Tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên, sinh viên.
3. Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của sinh viên Khoa Ngoại ngữ trên các lĩnh vực. Phát huy tiềm năng sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp.
4. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ trong khoa.
5. Triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tạo môi trường để gia tăng số lượng sinh viên, tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp; tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ và phát huy sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương.
6. Tổ chức hiệu quả các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên, các hoạt động tình nguyện, hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên học tập, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế.
7. Tổ chức hiệu quả các hoạt động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho sinh viên thông qua hệ thống cộng tác viên.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC
- Chỉ tiêu 1: 100% Hội viên trong khoa tham gia học tập, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ III; tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Chỉ tiêu 2: 100% các chi hội có ít nhất 01 hoạt động cụ thể giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên.
- Chỉ tiêu 3: 100% Cán bộ, Hội viên được quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội các cấp; 100% Hội Sinh viên cấp trường có ít nhất 01 hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.
- Chỉ tiêu 4: Tổ chức tuyên dương Sinh viên 5 tốt”. Phấn đấu có ít nhất 01 “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học, 01 “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh và 01 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; Có ít nhất 01 hình thức hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương.
- Chỉ tiêu 5: Tổ chức ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Chỉ tiêu 6: Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 400 ý tưởng, sáng kiến.
- Chỉ tiêu 7: Giới thiệu việc làm cho khoảng 300 sinh viên.
- Chỉ tiêu 8: Tổ chức ít nhất 01 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên.
- Chỉ tiêu 9: Tổ chức chiến dịch tình nguyện “Áo ấm mùa đông”, “Mùa hè xanh”. Mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày hoạt động tình nguyện.
- Chỉ tiêu 10: Trao ít nhất 50 suất học bổng, giải thưởng cho sinh viên.
- Chỉ tiêu 11: Kết nạp hội viên mới theo đúng hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác chỉ đạo, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”
1.1. Đối với Liên chi hội Khoa Ngoại ngữ
- Truyền thông, giới thiệu để sinh viên tham gia các hoạt động rèn luyện các tiêu chí “Sinh viên 5 tốt” ngay từ đầu năm học, chú trọng đối tượng là sinh viên năm nhất, nhóm sinh viên chưa tham gia, chưa biết về phong trào.
- Rà soát, có biện pháp hỗ trợ sinh viên tiệm cận đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong việc phấn đấu đạt danh hiệu. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về phong trào “Sinh viên 5 tốt”với sự tham gia của sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu“Sinh viên 5 tốt”để tuyên truyền, thảo luận, xây dựng phương pháp, lộ trình phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
- Tổ chức xét chọn, tuyên dương sinh viên, tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa năm 2018 (Tháng 1/2019).
- Chủ động phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ“Sinh viên 5 tốt” trong học tập, thực tập, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.
- Ban hành hướng dẫn triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 - 2020 và quy định xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa giai đoạn 2018 - 2020. (Tháng 2/2019).
- Đẩy mạnh hiệu quả công tác truyền thông về phong trào “Sinh viên 5 tốt” thông qua mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn, Hội; tăng cường đăng tải tin, bài viết về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, giới thiệu các mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào, các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trên website của khoa www.sfl.tnu.edu.vn; www.doanhoi-sfl.tnu.edu.vn và fanpage Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Khoa Ngoại ngữ.
1.2. Đối với các Chi hội trực thuộc
- Tuyên truyền đến đông đảo các bạn hội viên trong lớp nắm được các tiêu chí của danh hiệu  “Sinh viên 5 tốt”.
- Triển khai mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 đến 02 sinh viên trong lớp phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
2. Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong
- Tổ chức đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X trong cán bộ, hội viên; tuyên truyền Nghị quyết đến sinh viên.
- Cụ thể hóa việc triển khai Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên giai đoạn 2015-2018” trong đó tập trung các giải pháp xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị cho sinh viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên, sinh viên, giai đoạn 2018 - 2021” trong đó tập trung thực hiện các nội dung: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền giới thiệu các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đa dạng hóa các hình thức học tập thông qua các cuộc thi viết, thi kể các câu chuyện về Bác; tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cán bộ Hội, xây dựng hình mẫu cán bộ Hội trong tình hình mới, điều chỉnh những biểu hiện chưa tốt của cán bộ Hội, tạo chuyển biến trong xây dựng lề lối làm việc, phong cách cán bộ Hội.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang mạng xã hội của mỗi cán bộ Hội, hội viên. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng hội viên, sinh viên điển hình, có việc làm tốt.
- Tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, lòng yêu nước trong hội viên, sinh viên; tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa nghệ thuật trong sinh viên, các hội diễn, liên hoan văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng nhằm giúp cho sinh viên nâng cao ý thức về trách nhiệm của bản thân với đất nước, gia đình, nhà trường và xã hội.
- Tổ chức đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, văn hóa ứng xử cho hội viên, sinh viên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ hội, hội viên trong đó tập trung vào các luật: Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật giáo dục...
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đến hội viên, sinh viên. Kịp thời trang bị kỹ năng, cung cấp thông tin, kiến thức lý luận cần thiết để hội viên, sinh viên chủ động sàng lọc, phản bác, đấu tranh trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.
- Tăng cường triển khai hoạt động của các tổ, đội, nhóm nắm bắt tư tưởng, dư luận sinh viên thông qua phương thức trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt lưu ý sử dụng hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng dư luận của sinh viên.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, Ban chủ nhiệm khoa thường xuyên đối thoại, gặp gỡ với sinh viên, giúp hội viên, sinh viên trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng trong học tập và cuộc sống.
3.Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
3.2. Đối với Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc
- Tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tinh thần cầu tiến trong học tập cho sinh viên,phát huy tinh thần hiếu học, tự học, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập.
- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ: tổ chức các diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu hiện đại, hiệu quả; xây dựng ngân hàng học liệu, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo từng chuyên ngành, năm học; xây dựng mới, duy trì và củng cố hoạt động của các CLB, đội, nhóm, cộng đồng học tập.
- Tổ chức các cuộc thi học thuật giúp sinh viên củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, vận dụng chuyên môn giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
- Vận động hội viên, sinh viên chia sẻ ý tưởng, sáng tạo trên Cổng Thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ”.
- Tăng cường kết nối, thành lập CLB cựu sinh viên để tư vấn, hỗ trợ sinh viên về kiến thực thực tiễn, kỹ năng, nguồn lực phục vụ học tập, sáng tạo và khởi nghiệp.
- Đẩy mạnh xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên; tham mưu cấp ủy, lãnh đạo nhà trường xây dựng hệ thống tài liệu mở, phòng nghiên cứu, không gian tự học, học nhóm để sinh viên có môi trường học tập, giao lưu.
- Hội Sinh viên cấp trường phối hợp với các phòng ban chức năng, các khoa trong trường tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cho sinh viên, hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, liên trường. Vận động nguồn lực đầu tư, tham mưu sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học của nhà trườngcho các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, khuyến khích, động viên sinh viên tham gia tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu khoa học.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập, các đợt tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, triển khaimô hìnhliên kết sinh viên, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý.
- Biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật của trường, khu vực, toàn quốc và quốc tế.
- Triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo” trong Hội viên, sinh viên.
- Tổ chức “Ý tưởng khởi nghiệp” tôn vinh, trưng bày, triển lãm giới thiệu các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, sản phẩm khoa học, công nghệ của sinh viên.
4. Sinh viên rèn luyện thể chất
- Tổ chức các giải thể thao, ngày hội thể dục, thể thao; ngày hội sinh viên khỏe tạo môi trường để sinh viên rèn luyện đạt tiêu chí “Thể lực tốt”.
- Vận động sinh viên tập luyện thường xuyên một môn thể thao; tạo sân chơi rộng rãi, đa dạng hơn cho sinh viên thông qua các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao giữa các chi hội, câu lạc bộ.
- Xây dựng, phát huy và củng cố các câu lạc bộ, đội, nhóm thể dục, thể thao của sinh viên; tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành tạo điều kiện, ưu tiên sử dụng các công trình, dụng cụ thể thao phục vụ việc rèn luyện sức khỏe cho sinh viên; liên hệ, giới thiệu các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao cho sinh viên.
- Xây dựng mới hoặc sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin sẵn có trên thiết bị di động nhằm khuyến khích, hỗ trợ, theo dõi quá trình tự luyện tập thể dục thể thao của sinh viên.
5. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
- Tổ chức triển khai chương trình“Tình nguyện mùa đông”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững, gắn với các hoạt động chuyên môn, tận dụng kỹ năng, kiến thức chuyên ngành của sinh viên trong các hoạt động tình nguyện.Vận động hội viên, sinh viên đóng góp cờ Tổ quốc tặng ngư dân và sử dụng tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên các đảo tiền tiêu. Tổ chức các chương trình, dự án tình nguyện theo hướng dài hạn, bền vững tại một địa phương nhằm tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề mới, vấn đề bức xúc trong xã hội.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên như “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chi hội tôi tình nguyện nhất”. Tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại chỗ.
- Đẩy mạnh xây dựng, ứng dụng các phần mềm, diễn đàn mạng xã hội kết nối thông tin, nhu cầu để hoạt động tình nguyện triển khai kịp thời, hiệu quả; phát huy và định hướng các đội nhóm tình nguyện chưa thuộc tổ chức Hội.
- Tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.
6. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế
- Nâng cao chất lượng các hoạt động trang bị cho sinh viên kỹ năng hội nhập quốc tế. Hỗ trợ hội viên, sinh viên nâng cao nhận thức về công nghệ, kiến thức, kỹ năng tin học, ngoại ngữ thông qua các câu lạc bộ tin học, câu lạc bộ ngoại ngữ, các cuộc thi tin học, thi hùng biện bằng tiếng nước ngoài.
- Tập huấn, hướng dẫn các quy tắc giao tiếp, ứng xử trong các hoạt động giao lưu quốc tế cho sinh viên. Trang bị kiến thức, kỹ năng để sinh viên tham gia quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đang học tập trên địa bàn tỉnh, tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu, giao lưu văn hóa với sinh viên các nước; tổ chức các hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin giữa Hội Sinh viên các các trường với Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp tổ chức hoạt động hướng về Tổ quốc.
- Thành lập Câu lạc bộ tin học, duy trì tiếp các câu lạc bộ học thuật, các diễn đàn giúp sinh viên chia sẻ kiến thức, phương pháp học tập. Tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh” các cấp; tham gia cuộc thi “Olympic tiếng Anh toàn quốc” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.
7. Chương trình Tư vấn, hỗ trợ sinh viên
- Tham mưu với nhà trường tạo cơ chế hỗ trợ học phí, kinh phí nghiên cứu khoa học, điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Triển khai hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường”, vận động học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt. Tổ chức các hoạt động chăm lo sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán.
- Tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên. Thành lập các trang mạng xã hội cung cấp thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động đến sinh viên. Có giải pháp hỗ trợ sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng nghề nghiệpnhằm đáp ứng thị trường lao động.
- Tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu, thảo luận giữa sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên; gắn các hoạt động khởi nghiệp của sinh viên với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Xây dựng hệ thống tài liệu về khởi nghiệp để giới thiệu, cung cấp cho sinh viên.
- Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích; tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho hội viên, sinh viên.
8. Chương trình Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh
- Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên, hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, hiệp thương giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa III.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động, truyền thống phong trào sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam thông qua các kênh thông tin, truyền thông của các cấp bộ Hội: website, mạng xã hội... nhân dịp đầu năm học, ngày 09/01, các chương trình, sự kiện của tổ chức Hội.
- Thực hiện Hướng dẫn số 02 HD/TWHSV ngày 31/3/2017 về hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2017.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý hội viên, tổ chức các hoạt động phong trào. Tập trung thực hiện tốt công tác kết nạp hội viên mới, cấp phát thẻ hội viên. Nâng cao chất lượng cán bộ hội sinh viên các cấp thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ.
- Phát triển câu lạc bộ, đội nhóm, đổi mới hình thức sinh hoạt chi hội đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Có giải pháp kết nối, định hướng, phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm không do Hội Sinh viên thành lập.
- Kiện toàn kịp thời tổ chức Hội Sinh viên các cấp. Chuẩn bị tốt nguồn cán bộ Hội từ sinh viên, từng bước nâng cao tỉ lệ sinh viên đảm nhận chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường.
- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham mưu thực hiện tốt Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
- Các cấp bộ Hội chỉ đạo Ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra theo các chuyên đề, lĩnh vực công tác, chú trọng kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp; gắn kiểm tra với công tác thi đua khen thưởng của Hội.
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC
 1.  
Nội dung hoạt động Thực hiện Thời gian
dự kiến
 1.  
Tổ chức chuỗi chương trình Vòng tay tình bạn Hội SV
 •  
8, 9/2018
 1.  
Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức đêm Gala Chào Tân sinh viên K41 Đoàn TN
Hội SV
 •  
 •  
 1.  
Tổ chức tập huấn cán bộ Lớp, Đoàn, Hội Đoàn TN
Hội SV
 •  
 •  
 1.  
Tổ chức Hội thi Khéo tay hay làm Hội SV Tháng 10/2018
 1.  
Tổ chức các đợt Hiến máu tình nguyện (Dự kiến 2 đợt/ năm) Đoàn TN
Hội SV
Tháng 11/2018
Tháng 5/2018
 1.  
Tổ chức Tọa đàm Ý tưởng khởi nghiệp Hội SV Tháng 12/2018
 1.  
Kỷ niệm ngày truyền thống Hội sinh viên Việt Nam 9/1 và vinh danh sinh viên 5 tốt, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Hội SV Tháng 01/2019
 1.  
Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức Khai xuân Cán bộ Lớp – Đoàn – Hội Đoàn TN
Hội SV
Tháng 02/2019
 1.  
Tổ chức Giải bóng đá Nam, nữ toàn khoa Hội SV Tháng 3/2019
 1.  
Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức chương trình Thủ lĩnh sinh viên Đoàn TN
Hội SV
Tháng 3/2019
 1.  
Tổ chức Hội thi Trí tuệ Ngoại ngữ Hội SV Tháng 4/2019
 1.  
Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức Hành trình về nguồn ATK Định Hóa Đoàn TN
Hội SV
Tháng 5/2019
 1.  
Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt hè cho con em CBVC Khoa Ngoại ngữ Đoàn TN
Hội SV
Tháng 6, 7, 8/2019
 1.  
Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức Tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi. Đoàn TN
Hội SV
Tháng 7/2019
 1.  
Tổ chức các hoạt động do CLB đề xuất Hội SV Theo kế hoạch các CLB được BTK Hội SV duyệt
 1.  
Chỉ đạo các CLB, các nhóm sở thích tham gia các hoạt động do các đơn vị ngoài trường tổ chức Hội SV Theo đề xuất của CLB được BTK Hội SV duyệt
 1.  
Tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ của đất nước, các hoạt động theo chủ điểm Đoàn TN
Hội SV
Triển khai theo chỉ đạo, hướng dẫn cấp trên
 1.  
Tham gia các hoạt động do Hội SV cấp trên chỉ đạo Đoàn TN
Hội SV
Theo kế hoạch từng chương trình
 1.  
Thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban giám hiệu giao Đoàn TN
Hội SV
Theo kế hoạch, thông báo từng chương trình
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chấp hành Liên chi hội Khoa
- Trên cơ sở chương trình công tác năm học, hướng dẫn, chỉ đạo các Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình công tác năm học, thực hiện chủ đề và các nội dung trọng tâm.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác.
- Thực hiện thi đua, khen thưởng đối với các chi hội, câu lạc bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2018 - 2019 và các hoạt động trọng tâm, quy mô cấp tỉnh.
2. Các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc
- Xây dựng chương trình năm học 2018 - 2019 đảm bảo theo Chương trình Công tác của Liên chi hội Khoa Ngoại ngữ.
- Thực hiện tốt các chương trình, phong trào do Liên chi hội phát động và tổ chức./.
 
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BCN Khoa (bc
- BTK HSV ĐHTN (bc)
- Bí thư LCĐ KNN (bc)
- Các chi hội, CLB (th)
- Lưu VP Hội.
.
TM. BAN THƯ KÝ LIÊN CHI HỘI
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Đặng Trung Kiên
 
 
Link tải: /uploads/news/2018_11/02-ctr-cong-tac-hoi-2018-2019.docx

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

fsdghsfhsgh

fdgsfghsfghsfhfghs

Học tập và làm theo tấm gương HCM
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second